Prosjekt og dokumentasjon - barns rett til medvirkning

Barn føler seg tryggest og lærer best i mindre grupper, og vi jobber ofte i smågrupper. Ofte er det større eller mindre prosjekt som opptar små og store, prosjekter som har startet på barns initiativ eller etter at voksne har observert hva barna er opptatt av.

Vi er opptatt av å å være aktivt tilstedet for å få tak i barnas innspill, tanker og meninger, men også for å kunne knytte prosjektene til Rammeplanens fagområder og målsettinger uten å være for styrende. Det spennende med et prosjekt er nemelig at man aldri helt kan vite hvor det vil føre oss hen; det er en prosess vi ikke kan eller skal ha kontroll over. Mangt lærer vi sammen underveis, og kanskje går utforskningen av hva edderkoppen spiser til frokost over til å bli et matteprosjekt der vi prøver å finne ut hvor langt en edderkopp kan spinne, hvor stor forskjell det er på edderkoppenes størrelser, likheter og ulikheter på forskjellige dyr, hvor tunge de kan bli, hvilke former den har o.s.v.

Dette er hva vi mener med å jobbe i prosjekt og smågrupper. Det handler om å la barna medvirke i sin egen hverdag.

Barns skal være delaktige og få mulighet til å påvirke egen hverdag. I rammeplan for barnehager understrekes viktigheten av at barn skal få gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. De skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og evaluering og at personalet skal tillegge deres synspunkter vekt i samsvar med  deres alder og modenhet. 

Det betyr ikke at barna skal oppleve det som naturlig å bli sett og hørt i smått og stort. Det betyr ikke at vi kun skal gjøre det barna vil hele tiden. Medvirkning er ikke en metode, en holdning til hvordan vi er sammen med barn. Barna skal oppleve respekt som individer, erfare at de er en del av et fellessakp, og å være delaktige i avgjørelser som må fattes på et demokratisk vis. Slik mener vi de også lærer å respektere hverandre, flertallsbestemmelser og det utvikles en kultur som styrker barnas opplevelse av å vokse opp i et levende og velfungerende demokrati.

Denne måten å jobbe på fører til at dere foreldre ikke vil få utlevert så mange planer på forhånd; vi voksne kan ikke sitte å planlegge hva barna skal være opptatt av fremover. Det  må vi se og observere først. Vi sender derfor ut månedsbrev i etterkant av hver måned, der vi skriver litt om hva vi har gjort og hvilke prosesser vi har hatt. De ulike prosjektene blir dokumentert underveis, og mange av dem vil henge synlig på avdeling så også dere foreldre kan få se alt det spennende vi har drevet med. Ofte vil refleksjon over et prosjekt som har vært føre til at barna får inspirasjon til å starte et nytt prosjekt. For oss voksne kan refleksjon rundt de ulike prosjektene føre til ny kunnskap om hvordan barn tenker og lærer, og kanskje må vi endre noe av vår praksis som følge av ny kunnskap. På denne måten kan dokumentasjon også bidra til å utvikle den pedagogiske praksisen.

For mere informasjon rundt dette, se pedagogisk forankring og kapitell om prosjekt og dokumentasjon.