Reggio Emillia

Vi er en barnehage som er inspirert av Reggio Emillia filosofien.

Reggio Emilia – filosofien

Reggio Emilia er en pedagogisk filosofi utviklet på 60- tallet av den italienske pedagogen Loris Malaguzzi. Her er det mange sentrale elementer som en også finner igjen i Rammeplanen, og som skal gjøre seg gjeldene i barnehagen. Eksempelvis kan nevnes synet på barn, lek og læring, barns medvirkning, voksenrollen, kommunikasjon og dokumentasjon.

Sentralt i Reggio Emilias filosofi står tanken og de tre pedagoger; barnet, personalet og det fysiske rommet. Disse tre elementene påvirker hverandre og skaper utvikling og læring:

Reggio Emilia fremmer et positivt menneskesyn der barnet ses på som ressurssterkt, intelligent og kompetent allerede fra fødsel.Barn lærer bl.a. gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling sammen med andre barn og nysgjerrige og undrende voksne. Filosofien legger vekt på barnas medfødte forskertrang og at barn lærer og utvikler seg best gjennom direkte erfaring, undring, utforsking og utprøving av hypoteser.Det er viktig å hente frem barnas egen kompetanse, følge barns spor og gripe det barna er opptatt av i hverdagen. Barn inspirerer barn, interesser smitter og de lærer mye av hverandre.Personalet i barnehagen skal være veivisere og medforskere gjennom å lytte til barna, sette seg inn i deres verden og være tilstedet både fysisk og mentalt.Vi voksne skal legge til rette for gode prosesser hos barna, stille spørsmål og undre oss. Det er vår oppgave å understøtte barnas utforsking.Rommene i barnehagen skal gjenspeile det barna er opptatt av og holder på med. Det fysiske miljøet skal stimulere til nysgjerrighet, lek og læring. Det er derfor viktig at rommenes utforming er tilrettelagt barnas alder og utviklingsnivå.